BASES BEQUES PER A L’ELABORACIÓ DE CURTMETRATGES DOCUMENTALS

LOGO BEQUES CURTS

 

 

 

 

 

 

 

Termini fins el  20 d’abril de 2018.

 

BASES PER A DUES BEQUES PER A L’ELABORACIÓ DE CURTMETRATGES DOCUMENTALS RELACIONATS AMB EL PATRIMONI DE GANDIA. 2018

 El CEIC Alfons el Vell, el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València i el departament de Gestió Responsable del Territori de l’Ajuntament de Gandia convoquen dues beques estudiantils per a la realització de sengles documentals relacionats amb el patrimoni de Gandia en sentit general. Per tant, el tema del documental estarà relacionat amb el patrimoni històric, artístic, cultural o natural de la ciutat de Gandia.

Se n’estableixen dues beques, d’acord amb els possibles beneficiaris:

  • A: per a estudiants de qualsevol centre o nivell educatiu. Els beneficiaris podran ser persones individuals o grups de treball creats a l’efecte.
  • B: estudiants dels graus que s’imparteixen al Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València.

1. Requisits dels projecte

a) Els projectes s’hauran de redactar en valencià-català.
b) Els projectes inclouran una sinopsi, un guió literari i un guió tècnic i hauran de garantir i justificar que es compta amb els mitjans tècnics i humans per a portar a terme l’audiovisual.

2. Requisits dels participants: beca A i beca B.
A. L’aspirant individual o la totalitat dels membres dels grups que es presenten estaran matriculats al moment de la convocatòria en qualsevol centre educatiu, acreditant la seua condició d’estudiants, amb independència del nivell o dels estudis cursats.
B.La majoria dels membres dels grups que es presenten estaran matriculats en algun grau o postgrau impartit al Campus de Gandia de la UPV. Els grups d’aquesta modalitat hauran de ser necessàriament interdisciplinaris, és a dir, l’hauran de formar estudiants d’almenys dos graus dels que s’imparteixen al Campus de Gandia UPV.

3. Inscripció i terminis:
a) Les sol·licituds, acompanyades del projecte amb les característiques explicades al punt 1, hauran de ser presentades a la secretaria del CEIC Alfons el Vell, plaça del Rei en Jaume núm. 10, 46701 Gandia, o a la secretaria de l’Escola Politècnica Superior de Gandia abans del 20 d’abril de 2018.
b) En les sol·licituds apareixerà el nom del projecte, de l’equip i dels diferents membres que componen l’equip amb referència al centre educatiu i al nivell on cursen estudis actualment. Un dels participants haurà de ser la persona de contacte i aportarà telèfon i correu electrònic.
c) Caldrà justificar breument la idoneïtat de l’equip tècnic (càmeres, software…).

4. Dotació econòmica
a) Les beques tindran un import de 1.000€ cadascuna per a l’elaboració d’un audiovisual. A l’import de la beca se li descomptarà la quantitat requerida per retenció de l’IRPF.
b) El 50% de la beca es pagarà una vegada fet públic el veredicte i el 50% restant una vegada lliurat l’audiovisual.
c) L’import de la beca es considerarà equivalent als drets d’autor del treball.
d) Els drets de reproducció de l’audiovisual seran de l’Ajuntament de Gandia, el CEIC Alfons el Vell i la UPV.

5. Realització del documental
a) Els guanyadors de la beca es comprometen a realitzar el documental, en valencià-català, abans del 17 de setembre de 2018.
b) Els treballs hauran de lliurar-se en format MPG4 i tindran entre cinc i deu minuts de durada.
c) El documental farà menció específica a la concessió d’aquesta beca i hi apareixeran els logos de les entitats convocants.
d) Serà responsabilitat dels participants aconseguir l’autorització de les persones que puguen aparèixer al documental, si no ha estat gravat en lloc públic i de la manera legalment establida. Els autors assumiran qualsevol reclamació per drets d’imatge, de música, etc.

6. El jurat: membres i criteris.
a) El jurat estarà format per membres de les tres institucions convocants, que garanteixen la presència d’experts en l’audiovisual i la gestió del patrimoni.
b) Es valorarà l’originalitat i qualitat del guió, la disponibilitat i qualitat dels mitjans tècnics i humans i el currículum dels membres de cada equip.
c) El jurat podrà fer suggeriments tant als projectes presentats com als projectes guanyadors.
d) El veredicte del jurat es produirà al voltant del 15 de maig.

7. Incidències
Es podrà revocar la subvenció totalment o parcialment, i es procedirà al reintegrament de les quantitats percebudes després d’audiència a l’interessat i acordant, si escau, la forma de devolució de les quantitats lliurades, en els següents casos:

-Quan es comprove l’incompliment o la desviació de la finalitat per a la qual fou concedida la subvenció o ajuda.

-L’incompliment de l’obligació de justificació en la forma i els terminis marcats.