Estatuts

TÍTOL I

NATURALESA I FINALITATS

ARTICLE 1.- L’Organisme Autònom Local “Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell” és una institució de l’Ajuntament de Gandia, constituïda en l’exercici de la seua potestat d’autoorganització, en règim de descentralització funcional, amb personalitat jurídica pròpia i pública i amb plena capacitat jurídica d’obrar, conforme a la legislació local vigent.
La seua actuació es regirà per aquestos Estatuts i pel que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament de l’Administració General de l’Estat (LOFAGE), en quant li siga d’aplicació, i per la normativa complementària.

TÍTOL II

PERSONALITAT, DURADA I DOMICILI SOCIAL

ARTICLE 2.- L’Organisme Autònom Local “Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell” gaudeix d’autonomia i plena capacitat d’obrar per realitzar tots el actes necessaris en l’ordre jurídic i econòmic per al compliment dels seus fins, així com per a dur a terme els actes d’administració i disposició admesos per l’ordenament jurídic vigent, sense perjudici de les facultats de tutela que corresponguen a l’Ajuntament de Gandia.
Quedarà adscrit a la Regidoria de Cultura, a la qual se li atribueixen les facultats de supervisió previstes en els presents Estatuts.

ARTICLE 3.- La duració de l’Organisme Autònom Local serà indefinida, sense perjudici de les facultats de l’Ajuntament de Gandia per a procedir a la seua dissolució.

ARTICLE 4.- El domicili de l’Organisme Autònom Local estarà ubicat en l’edifici de propietat municipal denominat “Centre Cultural”, Plaça del Rei En Jaume número 10, si bé podrà ser traslladat dintre del propi municipi per acord del Consell General.

 

TÍTOL III

FINALITATS I OBJECTIUS DEL CENTRE

ARTICLE 5.- El Centre té com a objecte i finalitats els següents:

1. Promoure i potenciar els estudis i investigacions científiques d’interés i qualitat per a la comarca, tot proposant les subvencions pertinents per a la seua realització.
2. Dur a terme la divulgació, edició i/o reedició d’aquelles obres, iniciatives o projectes d’interés i transcendència per a la comarca.
3. Contactar i coordinar-se amb altres institucions culturals.
4. Podrà assessorar organismes i entitats públiques que ho sol·liciten i col·laborar amb l’Excm. Ajuntament de Gandia en aquelles matèries que se li demanen.

TÍTOL IV

PERSONAL I RÈGIM JURÍDIC

ARTICLE 6.- L’Organisme Autònom “Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell” disposarà del personal necessari per al compliment dels seus fins. El número, categoria i funcions estaran determinats en la plantilla que aprove el Ple de l’Ajuntament.

ARTICLE 7.- Les places que integren la plantilla són cobertes per:

1. Funcionaris de l’Ajuntament de Gandia, que conserven la situació de servici actiu en l’Ajuntament.
2. Funcionaris adscrits temporalment, en comissió de servicis.
3. Personal laboral transferit.
4. Personal laboral contractat per l’Organisme Autònom Local i funcionaris nomenats per qualsevol dels sistemes previstos en la normativa legal d’aplicació.

ARTICLE 8.- La selecció del personal de l’Organisme es farà d’acord amb els criteris fixats pel Consell General, atenent als principis generals d’igualtat, mèrit i capacitat.
El règim jurídic del personal es subjectarà a la normativa vigent de règim local.

 

TÍTOL V

PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC

CAPÍTOL I

EL PATRIMONI

ARTICLE 9.- Constitueix el patrimoni de l’Organisme Autònom Local “Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell” el conjunt de béns i drets que puga adquirir per qualsevol títol legítim.

Els béns que li siguen adscrits per l’Ajuntament no s’integraran en el patrimoni de l’Organisme, i conservaran la seua qualificació jurídica originària. L’Organisme tindrà les facultats de conservació i utilització per a les activitats que en fonamentaren l’adscripció.
L’Ajuntament adscriu a títol d’ús a l’Organisme Autònom Local els béns següents:
——————————————————————————-

ARTICLE 10.- L’Organisme contarà amb els recursos econòmics següents:

1. Els béns que li siguen adscrits en ús per l’Ajuntament, que conservaran la seua qualificació jurídica originària.
2. Els béns i drets de qualsevol tipus que adquirisca l’Organisme per qualsevol títol legítim amb càrrec als seus béns.
3. Les aportacions inicials que es conferisquen a l’Organisme per l’Ajuntament.
4. Les aportacions que l’Ajuntament consigne anualment en els seus pressupostos amb relació a la prestació efectiva de servicis.
5. Les subvencions i les aportacions d’altres entitats públiques i privades.
6. Els ingressos que obtinga per la prestació dels servicis a què es refereix l’article cinquè d’aquests estatuts.
7. Els descomptes, préstecs i crèdits que obtinga.
8. Tots els altres que puguen ser-li atribuïts, de conformitat amb la normativa legal aplicable.

CAPÍTOL II

EL RÈGIM ECONÒMIC

ARTICLE 11.- El pressupost de l’Organisme per a cada exercici econòmic ha de coincidir amb el de l’Ajuntament i ha de sotmetre’s a allò que estableix el RDL 2/2004 i normativa complementària.
El projecte de pressupost, aprovat pel Consell General, serà presentat al Ple de l’Ajuntament per a la seua aprovació.

ARTICLE 12.- La fiscalització de la gestió econòmicofinancera correspon a l’Interventor de l’Ajuntament i es portarà a terme mitjançant el control financer que preveu l’ordenament pressupostari.

ARTICLE 13.- Constitueixen la Tresoreria de l’Organisme els recursos financers, ja siguen diners, valors o crèdits, tan per operacions pressupostàries com per a operacions extra pressupostaries.
La Tresoreria es regeix per allò disposat en el RDL 2/2004 i la normativa complementaria.

ARTICLE 14.- La liquidació dels pressupostos, informada per Intervenció, serà proposada pel Consell Executiu i tramesa a l’Ajuntament per a la seua aprovació pel President de la Corporació Municipal.

TÍTOL VI

ÒRGANS DEL CENTRE

ARTICLE 15.- .- Són òrgans del Centre els següents:

1. El Consell General.
2. El Consell Executiu.
3. El director general.

CAPÍTOL I

DEL CONSELL GENERAL

ARTICLE 16.- El Consell General, que en serà l’òrgan rector, el compondran els membres següents:

1. President.
2. Vicepresident.
3. Consellers.

Assistiran al Consell el secretari i l’interventor municipal.

ARTICLE 17.- Serà president nat del Consell General l’alcalde.
Vicepresident, el president de la Comissió Municipal de Cultura.
Secretari, el funcionari propi de l’Ajuntament nomenat pel Plenari a proposta del titular de la Secretaria General, que actuarà com a delegat d’aquest.
Interventor, el de l’Ajuntament o funcionari en qui delegue.
Podran ser consellers totes les persones de reconeguda solvència en el camp de la cultura i de la investigació a la Safor.

El nombre de consellers no podrà ser inferior a 12 ni superior a 25.

ARTICLE 18.- Els consellers seran nomenats pel Plenari de l’Excm. Ajuntament de Gandia, a proposta d’una comissió integrada pel vicepresident del Centre, el director i 5 membres del Consell General, elegits per sorteig d’entre els seus membres i per a cada ocasió.
Aquesta comissió haurà de comptar, almenys, amb quatre membres.
Actuarà com a secretari el del Consell General, amb veu i sense vot.

ARTICLE 19.- La comissió citada emetrà dictamen en base a les propostes que se li presenten per part de:

1. Institucions socioculturals i professionals legalment constituïdes i amb activitats a la Safor.
2. Claustres de professors dels centres d’ensenyament públics i privats existents a la comarca.
3. La Comissió Municipal Informativa amb competència en la matèria.

ARTICLE 20.- Per tal d’aconseguir allò establert als articles anteriors, en un termini no superior als sis mesos darrers del mandat dels consellers, la Corporació Municipal, a través de la seua comissió competent o del regidor competent, s’adreçarà a les Institucions ressenyades a l’article 4, perquè en el termini de dos mesos presenten les seues propostes en sobre tancat, adreçat a la Secretaria de la Corporació.
Rebudes les propostes, es lliuraran, en el termini improrrogable de 10 dies, acompanyades de la corresponent certificació de Secretaria, a la comissió establerta a l’article 18 perquè dictamine sobre la llista definitiva de Consellers en el termini de quinze dies, prorrogables a quinze més, a petició d’aquesta. La llista tancada serà elevada a la consideració del Plenari de la Corporació Municipal i haurà de comptar necessàriament amb un nombre de Consellers no inferior ni superior als establerts a l’article 17 d’aquests estatuts.

ARTICLE 21.- La durada del mandat del Consell General s’estableix en quatre anys. Tanmateix, aquest durada podrà ser prorrogada fins el moment del nomenament del nou Consell General.

ARTICLE 22.- És competència del Consell General resoldre tota qüestió o fet que haja de conèixer, d’acord amb aquests estatuts i específicament:

1. Elegir, destituir i renovar els membre del Consell Executiu i el Director General.
2. Proposar al Plenari de l’Ajuntament les persones adients per a cobrir les vacants de conselleres que hi puguen produir-se, segons el procediment de l’article 18.
3. Examinar, aprovar o no els comptes generals d’ingressos i despeses de l’exercici econòmic.
4. Examinar, aprovar o no els pressuposts ordinaris i extraordinaris.
5. Estudiar i aprovar els Plans Generals d’Activitats del Centre i la Memòria Anual.
6. La contractació de tota classe d’obres, servicis i subministraments per import superior a 30.000 euros; i serà necessària l’autorització de la Regidoria de Cultura .
7. Informar i formular propostes d’acord sobre transaccions i gravàmens de bens immobles lliurats o pertanyents al patrimoni del Centre, mitjançant l’acord pertinent del Plenari de l’Ajuntament de Gandia.
8. L’exercici d’accions legals i la compareixença davant qualsevol jutjat, autoritat o organismes públics o privats en defensa dels interessos de l’organisme, bé per iniciativa pròpia o del Consell Executiu.
9. Sotmetre al Ple l’aprovació de la plantilla de personal de l’organisme i de la relació de llocs de treball, així com dels pactes de condicions laborals i convenis col·lectius, bé per iniciativa pròpia o del Consell Executiu.
10. L’aprovació de les bases reguladores per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, així com la rescissió de contractes de personal per qualsevol causa de les previstes en la legislació vigent.
11. La interpretació dels estatuts, així com de la proposta de la seua modificació com a tràmit previ a l’adopció d’acord pel Ple de l’Ajuntament.
12. L’adopció de les mesures necessàries conduents a una millor organització i funcionament de l’organisme, la creació, modificació o supressió de servicis i qualsevol altra competència que no estiga expressament atribuïda als restants òrgans de govern.

ARTICLE 23.- Dins els trenta dies posteriors al nomenament dels consellers pel Plenari de l’Ajuntament, el president haurà de convocar la primera sessió constitutiva del Consell General i farà constar obligatòriament a l’ordre del dia la resolució de l’elecció del Consell Executiu i del director general.

ARTICLE 24.- Les sessions del Consell General es celebraran al domicili social i no hi podran ser tractats punts no inclosos a l’ordre del dia.

ARTICLE 25.- Les sessions del Consell General seran ordinàries i extraordinàries.

Les ordinàries es realitzaran dues vegades a l’any. Una al primer semestre, en la qual es tractaran necessàriament els punts següents:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació de la Memòria de l’exercici i de l’informe tècnic del director general.
3. Aprovació de la liquidació del pressupost de l’any anterior, així com dels comptes corresponents.

L’altra, durant l’últim trimestre de l’exercici; s’hi tractaran necessàriament els assumptes següents:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació del pressupost de l’exercici següent.
3. Pla General d’Activitats del Centre per al proper exercici.

Les sessions que es realitzen seran presidides pel senyor president, i en el seu defecte, pel Sr. vicepresident.

Les extraordinàries es celebraran per a la constitució del Consell General i també ho seran totes aquelles que siguen convocades pel president, pel Consell Executiu o per una tercera part, almenys, de membres del Consell General.

ARTICLE 26.- Les sessions seran convocades pel president del Consell.

ARTICLE 27.- La convocatòria per a qualsevol sessió es notificarà amb vuit dies d’antelació a la data en què tindrà lloc; anirà acompanyada de l’ordre del dia i n’explicitarà lloc, dia i hora, així com segona convocatòria, si s’escau, la qual haurà de celebrar-se una hora després de la primera.
Per a la seua vàlida constitució es requereix l’assistència d’un terç del nombre legal de membres del Consell, quòrum que haurà de mantenir-se durant la sessió.
En qualsevol cas, es requereix l’assistència del president i del secretari o de les persones que estatutàriament els substituïsquen.

ARTICLE 28.- Els acords del Consell General es prendran per majoria simple, tot decidint la votació, cas d’empat, el vot del president. Tots els membres tindran veu i vot.

ARTICLE 29.- Per a qualsevol elecció o destitució de càrrecs (director general, Consell Executiu, etc.) es requerirà votació secreta i que l’acord s’adopte per majoria absoluta.
Podran ser secrets, sempre que s’acorde per majoria absoluta, el debat i la votació d’aquells assumptes que puguen afectar el dret fonamental dels consellers.

ARTICLE 30.- Les sessions del Consell General seran públiques.

ARTICLE 31.- El secretari estendrà acta de cada sessió, la qual es transcriurà al Llibre d’Actes legalment formalitzat.

CAPÍTOL II

DEL CONSELL EXECUTIU

ARTICLE 32.- El Consell Executiu és l’òrgan directiu de les activitats pròpies del Centre i li corresponen el govern, l’administració i la representació en les seues activitats tècniques, administratives i econòmiques.
Estarà integrat per 8 conselleres, elegits pel Consell General d’entre els seus membres. El procediment d’elecció dels consellers serà el següent: les candidatures seran individuals a efectes de votació i escrutini. Els membres del Consell General podran donar el seu vot a un màxim de cinc candidats; es proclamaran consellers electes aquells candidats que obtinguen el major nombre de vots fins completar el nombre de vuit.
Si hi hagués candidats amb el mateix nombre total de vots, el primer empat es resoldrà per sorteig i els següents de forma alternativa.
Cas de defunció, incapacitat o renúncia d’un conseller elegit directament, el substituirà aquell que en la votació inicial seguira en nombre de vots als directament elegits.

ARTICLE 33.- És competència del Consell Executiu:

1. La gestió i la tramitació dels assumptes del Centre en les fases de planejament i desenvolupament d’acords del Consell General.
2. Preparar la Memòria anual.
3. Elaborar i proposar el pressupost anual d’ingressos i despeses.
4. Decidir en totes les qüestions que no siguen competència del Consell General ni del director.
5. Proposar al Consell General la creació de seccions de les diferents activitats, així com les persones més adients per responsabilitzar-se d’aquelles.
6. La contractació de tota classe d’obres, serveis i subministraments per import superior a 12.000 euros i inferior a 30.000 euros, i serà necessària l’autorització de la Regidoria de Cultura quan supere els 20.000 euros.

ARTICLE 34.- El Consell Executiu es reunirà almenys una vegada cada trimestre i, a més a més, sempre que es convoque a iniciativa del president o a instància d’un nombre de consellers no inferior a un terç dels seus components.

ARTICLE 35.- La convocatòria es formalitzarà per escrit al domicili dels consellers amb cinc dies d’antelació a aquell en què haja de celebrar-se la reunió, tot expressant-se a la citació: lloc, dia, hora, assumptes a tractar i hora per a la segona convocatòria, si s’escau.
Tanmateix, en tota sessió podran ser objecte d’estudi aquell temes que, sense estar compresos a l’ordre del dia, a criteri del president calga tractar, sempre que s’aprove per majoria absoluta.

ARTICLE 36.- La sessió del Consell Executiu s’entendrà vàlidament constituïda quan hi assistisquen més de la meitat dels seus components en primera convocatòria; en segona convocatòria, una hora després, serà suficient l’assistència de la tercera part dels seus membres i, si s’escau, un nombre no inferior a tres.
Presidirà les sessions el president, i, si hi manca, el vicepresident. Els acords s’adoptaran per majoria, entenent-se que hi ha majoria quan voten a favor o en contra més de la meitat dels assistents.

ARTICLE 37.- De cada sessió el secretari estendrà acta, la qual s’aprovarà a la següent sessió i la signaran el president i el secretari.

ARTICLE 38.- Les diferents seccions o branques funcionaran com a comissions informatives i de treball. Podran ser unipersonals o col·legiades i regularan el seu propi funcionament amb total autonomia.
Retran informe a totes les sessions del Consell Executiu.

CAPÍTOL III

DEL DIRECTOR GENERAL

ARTICLE 39.- La direcció del Centre correspon al director general, nomenat pel vot favorable de la majoria absoluta del Consell General i d’entre els membres del Consell Executiu. La persona elegida haurà de complir els requisits de titulació, capacitat professional, incompatibilitats, etc. Establerts en la normativa vigent corresponent.

ARTICLE 40.- És competència del director general:

1. Vigilar l’execució de tots els acords vàlidament presos pel Consell General i per l’Executiu.
2. Dirigir i controlar el desenrotllament dels programes anuals aprovats, amb les col·laboracions de les seccions, comissions i delegacions corresponents.
3. Examinar l’informe tècnic i científic preparat pel Consell Executiu.
4. Informar sobre la Memòria i el pressupost anual.
5. Disposar dels fons del Centre dipositats en compte corrent o llibreta d’estalvis en qualsevol entitat bancària o Caixa d’Estalvis, mitjançant talons, xecs, ordres de pagament i càrrec i transferències, amb la signatura conjunta o mancomunada del secretari.
6. Proposar al Consell General el nomenament de consellers delegats de cada secció, comissió o delegació.
7. La contractació de total classe d’obres, serveis i subministraments fins a 12.000 euros.

CAPÍTOL IV

DEL SECRETARI

ARTICLE 41.- Són funcions del secretari:

1. La preparació dels assumptes que s’hagen d’incloure a l’ordre del dia de les sessions que celebren el Consell General i el Consell Executiu, d’acord amb allò establert pel president, i assistir-lo en la realització de la corresponent convocatòria que haurà de notificar amb la deguda antelació a tots els components de l’òrgan col·legiat.
2. Custodiar, des del moment de la convocatòria, la documentació íntegra dels expedients inclosos a l’ordre del dia i tenir-la a disposició dels membres del respectiu òrgan col·legiat que desitgen examinar-la.
3. Estendre acta de les sessions dels òrgans col·legiats i sotmetre a aprovació, a l’inici de cada sessió, l’acta de la precedent.Un cop aprovada, transcriure-la al corresponent Llibre d’Actes i autoritzar-la amb la seua signatura i el vistiplau del president del Centre.
4. Certificar tots els actes dels òrgans col·legiats, així com els antecedents, llibres i documents del Centre.
5. Dur el Llibre Registre d’entrades i eixides de documents.
6. Tenir al seu càrrec l’arxiu de documents de tot tipus.

ARTICLE 42.- Serà substituït pel vicesecretari en els casos d’absència, vacant o malaltia.

CAPÍTOL V

DE L’INTERVENTOR

ARTICLE 43.- Són funcions de l’interventor:

1. La fiscalització de tot tipus d’acte, document o expedient que done lloc al reconeixement de drets i obligacions de contingut econòmic o que puga tenir repercussió financera o patrimonial.
2. La intervenció formal de l’ordenació del pagament i de la seua realització material.
3. La comprovació formal de l’aplicació de les quantitats destinades a subministraments i adquisicions.
4. La intervenció dels ingressos i la fiscalització de tots els actes de gestió tributària.
5. L’informe dels projectes de pressuposts i dels expedients de modificació de crèdit.
6. Formular la liquidació del pressupost.
7. Dur la comptabilitat.

TÍTOL VII

FACULTATS I RÈGIM DE TUTELA DE L’AJUNTAMENT

ARTICLE 44.- La funció tuïtiva de l’Organisme és exercida pel Ple de l’Ajuntament.
Les facultats tutelars comprenen:

1. Aprovar el pressupost anual de l’Organisme i les modificacions pressupostàries.
2. Aprovar els comptes generals de l’Organisme i la seua liquidació.
3. Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
4. Aprovar l’ordenança que regule els preus públics corresponents als servicis prestats per l’organisme.
5. Aprovar l’alienació de béns immobles adquirits per l’Organisme i la constitució i alienació de drets reals, com també les transaccions amb ells relacionats.
6. Aprovar i modificar aquests Estatuts.
7. Qualsevol altres supost previst en aquests Estatuts i, explícita o implícitament, per la normativa aplicable en la matèria.

ARTICLE 45.- La Regidoria de Cultura, a la qual l’Organisme Autònom Local està adscrit, exercirà funcions de supervisió sobre les activitats pròpies de l’Organisme.

TÍTOL VIII

DISSOLUCIÓ DEL CENTRE. MODIFICACIÓ

ARTICLE 46.- La dissolució del Centre i la modificació d’aquests Estatuts solament podrà acordar-se per l’Ajuntament en Ple, a iniciativa pròpia o del Consell General.

ARTICLE 47.- Acordada la dissolució, l’Ajuntament en Ple designarà una comissió liquidadora amb les facultats que estime procedents.
Practicada la liquidació, els béns i els drets passaran a la Corporació Municipal amb destinació a la Casa de la Cultura, cas d’existir, o a la Biblioteca Municipal. Així mateix, la Corporació es farà càrrec de les obligacions pendents.

ARTICLE 48.- Els membres del Consell General podran percebre indemnitzacions segons la quantia i les condicions que acorde l’esmentat òrgan, per l’assistència a les sessions que s’hi celebren. Amb aquest objecte, es consignarà al pressupost del Centre i per a l’esmentada finalitat, una quantitat global no superior al 20% del total d’ingressos.

TÍTOL IX

ACTES QUE ESGOTEN LA VIA ADMINISTRATIVA

Esgoten la via administrativa els actes dictats pel Consell General, pel Consell Executiu i pel president.
Els actes que dicte el director general seran recurribles en alçada davant el Consell Executiu.

DISPOSICIÓ GENERAL

Tots els càrrecs del Centre tindran una durada màxima de quatre anys, sense perjudici de la seua reelecció.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Aquestes modificacions dels Estatuts deroguen totes aquelles disposicions dels anteriors que s’hi oposen.