Característiques i perfil geogràfic de l'estrongiloidiasi en l'àrea 11 de la Comunitat Valenciana

David Rodríguez Calabuig, coordinador

Investigació clínica arrelada al medi d’un procés de tipus parasitari que forma part de les malalties dels aiguamolls valencians.


. Edició rustica 40 pàgines. ISBN: no.