La recuperació dels espais públics: el cas de la plaça del Prat de Gandia

AADD

El debat de la plaça del Prat obliga a reflexionar sobre el conjunt de la ciutat, els nous centres periurbans i el creixement urbà dispers que desfan la trama social econòmica i humana de Gandia. Planteja la sostenibilitat econòmica i ecològica del model i la cohesió dels diversos barris i les seues possibilitats futures d’esdevenir nous centres actius. Text aprovat pel Consell Executiu del CEIC Alfons el Vell.


. Edició rustica 24 pàgines. ISBN: .