PREMI INTERNACIONAL D’IL·LUSTRACIÓ HOMENATGE A LA PARAULA

CENTRE D’ESTUDIS I INVESTIGACIONS COMARCALS ALFONS EL VELL

L’objectiu bàsic d’aquest premi és integrar la il·lustració en les ajudes que concedeix el CEIC Alfons el Vell, mitjançant un premi concret i específic. L’objectiu per part del Centre és doble:

1. Convocar de manera formal l’encàrrec per a fer les il·lustracions del llibre anual de l'”Homenatge a la Paraula” i

2. Encetar un fons d’obra plàstica pròpia del CEIC. Destaquem la necessitat de regular i formalitzar la selecció de les il·lustracions de la portada i

interior del llibre Homenatge a la Paraula, que publica anualment el CEIC Alfons el Vell per destacar la tasca d’una escriptora o escriptor, o bé un tema de rellevància literària. D’aquesta manera el Centre ajuda directament a persones creadores en aquesta especialitat artística

lligant imatge I paraula.

1. La convocatòria estarà dotada amb un import de 500 € per l’elaboració de la portada i les cinc il·lustracions interiors del llibre. El 50% del premi es pagarà una vegada fet públic el veredicte i el 50% restant una vegada lliurat el treball.

2. En la comissió de selecció participaran: la direcció del CEIC, dos membres de la comissió editora de l’Homenatge a la Paraula, dues persones expertes vinculades al disseny gràfic o artistes plàstics, bé del Consell del CEIC o externes, si així es considera. L’acta de valoració i selecció serà raonada i es publicarà en la web del centre.

3. Podran participar en aquest certamen qualsevol persona, tenint en compte especialment els/les artistes emergents.

4. Els treballs consistiran en el disseny de la portada I cinc il·lustracions per a l’interior del llibre Homenatge a la Paraula de l’any.

5. No podrà presentar-se un mateix treball que haja rebut un premi en convocatòries anteriors del CEIC o d’una altra institució o entitat.

6. Per presentar-se al premi caldrà omplir la formulació d’inscripció que contindrà la informació següent:

6.1. ◦ Dossier artístic en format digital.

6.2. ◦ Dades personals: Còpia escanejada del document nacional d’identitat o passaport de la persona participant.

7. Els documents anteriors s’hauran d’entregar telemàticament a la secretaria del CEIC Alfons el Vell al correu beques@alfonselvell.com.

8. El termini per a presentar els treballs finalitzarà a les 14.00 hores del 30 de juny de 2024.9. El jurat, Es reunirà la primera quinzena de juliol per avaluar els dossiers enviats. El 15 de juliol, es comunicarà públicament en roda de premsa la persona guanyadora.

10. El jurat s’encarregará de que les il·lustracions s’ajusten al tema i requisits de l’Homenatge a la Paraula de l’any.

11. El 30 de setembre la persona guanyadora entregarà les il·lustracions per al llibre Homenatge a la Paraula, que es publicarà a primers de novembre. A més de la visibilitat que

dóna a l’artista la publicació, es farà especial menció al guanyador o guanyadora en la gala de l’Homenatge a la Paraula.

Revocació de la subvenció. Es podrà revocar la subvenció, totalment o parcialment, i es procedirà al reintegrament de les quantitats percebudes després d’audiència a la persona interessada i acordant, si escau, la forma de devolució de les quantitats lliurades, en els següents casos:

Quan es comprove l’incompliment o la desviació de la finalitat per a la qual fou concedida la subvenció o l’ajuda.

L’incompliment de l’obligació de justificació en la forma i els terminis marcats.

La falsedat en la documentació presentada amb la sol·licitud.

L’incompliment de les condicions imposades als beneficiaris en aquestes bases amb motiu de la concessió de l’ajuda i en els altres supòsits establerts legalment.

El Consell Executiu del CEIC Alfons el Vell és l’òrgan de gestió i resolució de tots els dubtes i eventualitats que pogueren sorgir en l’execució de la convocatòria. La presentació de la candidatura suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

Descarregar les Bases

CEIC
CEIC